Публічна оферта

Фізична особа Плєшаков Валерій Володимирович (далі – “Виконавець”), що діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних чи юридичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі  Договір) на наступних умовах.

1. Терміни та загальні положення

1.1. Послуги  преміум розміщення навчального закладу та розміщення банерної реклами на сайті thestudy.com.ua, що надаються Виконавцем у порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Публічна оферта – пропозиція виконавця (викладена на сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://thestudy.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця і послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт  повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору.

1.5. Замовник – фізична або юридична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт публічної оферти виконавця, викладеної в цьому договорі, та оплатила вартість послуг.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.7. Навчальний заклад – розміщений на сайті thestudy.com.ua запис в електронному каталозі навчальних закладів, бази даних Сайту Виконавця.

1.8. Особистий кабінет – програма з індивідуальним доступом, призначена для авторизації Замовника як представника навчального закладу.

1.9. Пристрій  означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний (включаючи, але не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК тощо), що має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги на сайті Виконавця на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

2.2. Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю вартість послуги на сайті Виконавця, яка ним замовляється.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових або інших видів прибутку, або отримання Замовником будь-якої іншої користі в результаті надання Послуги Виконавцем.

2.4. Ніякі претензії по результативності надання Послуги Виконавцем не можуть бути пред’явлені Замовником. Відповідальність, а також будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті надання послуги Виконавцем цілком і повністю лежать на замовнику.

3. Умови надання послуг

3.1. Замовник повинен бути зареєстрований на сайті thestudy.com.ua як представник навчального закладу і мати особистий кабінет.

3.2. Акцептом цього Договору визнається оплата Замовником, повна або часткова, вартості Послуги та означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

3.3. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.4. Послуга надається замовнику в обсязі, що відповідає сумі здійсненої ним передоплати.

3.5. Послуги відповідно до конкретного запиту замовника вважаються наданими належним чином у повному обсязі, незалежно від фактичного використання результатів послуг Замовником та його очікувань.

3.6. Сторони після надання послуг з оферти не мають один до одного жодних претензій.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

4.1.3. Змінювати умови цього Договору, в тому числі, розмір вартості надання послуг, причому без попереднього повідомлення Замовника.

4.1.4. Тимчасово зупинити надання послуг за цим Договором у разі проведення ремонтних робіт і на період їх проведення щодо використовуваних Виконавцем при наданні послуг програмних і технічних засобів, причому без попереднього повідомлення замовника.

4.1.5. Тимчасово зупинити надання послуг при виникненні програмних і технічних збоїв в роботі програмних засобів, використовуваних замовником при виконанні цього договору, причому без попереднього повідомлення Замовника.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Повною мірою виконати вимоги щодо надання Послуги.

4.3. Взаємодія Сторін здійснюється через чат в особистому кабінеті Замовника та за допомогою телекомунікаційної мережі Інтернет через електронну пошту служби підтримки: support@thestudy.com.ua.

4.4. Замовник несе відповідальність за правильність заповнення платіжних реквізитів при самостійному здійсненні платежів.

4.5. Сторони визнають і погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі не надходження грошових коштів з причин незалежними від Виконавця, включаючи, але не обмежуючись: збої в програмному забезпеченні або зламання обладнання банків, операторів зв’язку, платіжних систем та інших платіжних посередників, які забезпечують прийняття платежів від Замовників і їх перерахування Виконавцю.

5. Гарантії сторін

5.1. Кожна Сторона цього Договору заявляє і гарантує, що вона має всі права і повноваження, необхідні для укладення цього Договору і повного виконання своїх зобов’язань за ним, і що укладення та / або виконання зобов’язань за договором не порушить умови будь-яких інших зобов’язань цієї сторони перед третіми особами.

5. Вартість послуг і порядок оплати

5.1. Вартість і докладний опис Послуг опубліковані офіційно на сторінці https://thestudy.com.ua/mediakit/ та будь-яких вкладених сторінках і є додатками до цієї Оферти.

5.2. Термін, протягом якого надається сервіс, вибирається клієнтом самостійно при виборі послуги. Один місяць дорівнює 30 календарних днів і обраховується з моменту надходження оплати на рахунок Виконавця.

5.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі за допомогою онлайн-оплати через платіжну систему LiqPay.

5.4. Оплата вартості послуг здійснюється за 100-відсотковою передоплатою.

5.5. Всі розрахунки за цим договором здійснюються в гривнях.

5.6. Виконавець має право не повертати кошти сплачені Замовником за Послугу, якщо Користувач без явної причини відмовився від наданої Послуги через строк понад 14 днів.

5.7. У разі відмови замовника від послуг Виконавець не повертає Замовнику суму, що надійшла на особисті рахунки Виконавця за цією Офертою.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У разі порушення доступу до сайту для Замовника з вини чи у зв’язку з неполадками в обладнанні Виконавця, та, як наслідок, неможливості надання послуг, період їх надання продовжується на строк такого порушення. Період порушення доступу вважається з моменту повідомлення про це Виконавця до моменту відновлення доступу до сайту.

6.2. Виконавець несе відповідальність виключно в розмірі вартості наданих / ненаданих послуг.

6.3. Виконавець не несе відповідальність за користування чужими грошовими коштами.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за затримки, переривання, які перешкоджають наданню послуг, а також за можливу шкоду або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю, за проблеми, що виникають не з вини Виконавця при передачі інформації або з’єднанні, за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється надання послуг, а також у разі блокування доступу до сайту Виконавця в результаті дії третіх осіб, у т. ч. органів державної влади.

6.5. У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, випадкові, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей чи інших нематеріальних цінностей, що пов’язані а) з доступом Замовника до Послуг та їх використанням або неможливістю доступу або використання; б) з матеріалами чи поведінкою, в тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Замовника або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуги не може перевищувати загальної суми, отриманої від замовника за використання послуги.

6.6. Замовник погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, що викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

6.7. Сторона договору, майновим інтересам та діловій репутації якій було завдано шкоди в результаті неналежного виконання зобов’язань за цим договором іншою Стороною, має право вимагати відшкодування заподіяних їй цією Стороною документально підтвердженого прямого реального збитку, під якими розуміються витрати, які Сторона, чиє право порушено, справило чи справить для відновлення своїх прав та інтересів.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: воєнними діями, стихійним лихом, техногенними аваріями та іншими, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління і т. д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі – Форс-мажор).

7.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) відповідного державного органу України про настання форс-мажору.

7.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону і надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору зупиняється на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяців, кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

8. Припинення Договору

8.1. Дія цього Договору припиняється:

8.1.1. За згодою сторін.

8.1.2. Якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка зі сторін не погоджується Про внесення змін до договору.

8.1.3. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9. Обробка персональних даних

9.1. Замовник підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів і адреси електронної пошти тощо) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах та з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивної причини збору відповідних даних.

9.2. Замовник підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

10. Термін дії Оферти

10.1. Справжня Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо у тексті зміненої Оферти.

11. Прикінцеві положення

11.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

11.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого зареєстроване в Україні.

11.3. Місцем здійснення даної угоди та місцем надання послуг сторони домовилися вважати місце проживання виконавця.

11.4. Акцептуючи дану Оферту замовник погоджується, що всі спори, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач погоджується, що всі такі спори знаходяться у виключній компетенції судів України.

11.5. Заголовки, використовувані в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

11.6. Якщо якесь з положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

11.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. Реквізити Виконавця

Виконавець: фізична особа Плєшаков Валерій Володимирович

ІПН: 3239221662