Про КНТЕУ

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) (англ. Kyiv National University of Trade and Economics або KNUTE) — вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України в Києві, Україна. Заснований як Київський філіал Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі в 1946 році. Знаходиться у Деснянському районі на території Лісового масиву між вулицями Кіото і Мілютенка.

Місія Київського національного торговельно-економічного університету: елітарна освіта нинішнього та прийдешніх поколінь на засадах прийнятності традицій та інновацій задля забезпечення поступального розвитку України.

Стратегічною метою КНТЕУ є побудова моделі європейського інноваційного університету на засадах випереджального розвитку освітньої, наукової діяльності, формування гармонійної особистості, стабільно високої конкурентоспроможності в країні та світі.

КНТЕУ реалізує завдання підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях на засадах поєднання освіти з наукою та практикою.

Університет забезпечує формування сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, морально-етичних цінностей, професійних, інших компетентностей у відповідних галузях знань.

КНТЕУ провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями та рівнями вищої освіти, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

У КНТЕУ функціонує система управління якістю, яка у 2017 році вперше серед університетів країни була сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2015. Її ключовою складовою є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

У КНТЕУ розроблені та діють внутрішні стандарти вищої освіти за всіма рівнями, спеціальностями, спеціалізаціями, освітніми програмами (перше покоління введено у квітні 2016 року).

Політика якості реалізується на всіх рівнях управління за участю всіх стейкхолдерів – усередині закладу, включаючи студентів, зовнішніх – роботодавців та партнерів.Кожний працівник і студент університету несе персональну відповідальність у межах своєї компетенції за результати роботи.

Досягнутий у 2017 році рівень розвитку університету є передумовою для постановки більш складних і відповідальних завдань на шляху перетворення освіти в активну продуктивну силу, потужний засіб інноваційного розвитку та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Сильні сторони КНТЕУ

 • Лідерство в освіті, високі рейтингові позиції
 • Людський капітал
 • Прагнення до досконалості
 • Системний підхід в діяльності
 • Внутрішні стандарти освіти
 • Фінансова стабільність
 • Динамічність
 • Випереджальний розвиток
 • Суспільна значимість напрямів наукових досліджень
 • Бізнес-орієнтація навчання
 • Дієве студентство
 • Розвинена інфраструктура
 • Сучасна матеріальна база
 • Комунікативна активність
 • Співпраця з органами влади, підприємствами, організаціями
 • Спадкоємність традицій
 • Постійний моніторинг, ідентифікація, корегування всіх процедур та процесів

Візія: КНТЕУ в майбутньму

 • флагман економічної вищої освіти країни, поліфункціональний університет, здатний генерувати сучасні знання та забезпечувати їх трансфер, що створює довгострокові цінності, формує, підтримує і розвиває ресурси для наступних поколінь;
 • сформоване інтелектуальне середовище задля створення, розповсюдження та супроводження адекватних потребам суспільства знань з орієнтацією на формування випереджальних компетентностей через широкий набір конкурентоспроможних спеціальностей та спеціалізацій, різноманітних форм та інтерактивних методів навчання;
 • широка автономія як у формуванні змісту освіти, так і в управлінні діяльністю;
 • високопрофесійний, креативний, здатний до постійного розвитку кадровий склад;
 • інтегрованість в міжнародну систему науки та освіти;
 • високий рівень інформаційної відкритості;
 • інтегрований інформаційний безпаперовий простір;
 • затребуваність в суспільстві результатів досліджень;
 • висока якість освіти, індивідуалізація та інтерактивність навчання, використання онлайн-інструментів, віртуального середовища тощо;
 • умови для розвитку творчості, формування емоційного інтелекту, розкриття креативності, набуття багатомовності студентами – майбутніми генераторами сталого розвитку суспільства;
 • конкурентний та селективний підхід при відборі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, в тому числі запрошених із-за кордону;
 • сформована корпоративна етика, що базується на академічних цінностях, традиціях і свободах, створення атмосфери, у якій конструктивне ставлення до нової ідеї буде найбільш значущими цінностями;
 • правова культура, підтримка та охорона прав авторів на об’єкти їх інтелектуальної власності, стимулювання інноваційної активності;
 • авторитетна інформаційна, освітня, інтелектуальна платформа для комунікації держави, бізнесу, громадян, залучення в управління якістю освітнього процесу всіх стейкхолдерів;
 • розвинена мережа дослідницьких, освітніх та бізнес-структур: наукових центрів, парків, коворкінгів, лабораторій, бізнес-інкубаторів тощо;
 • управління на засадах синергії від мобілізації всіх ресурсів на вирішення внутрішніх та зовнішніх проблем розвитку, бенчмаркінгу;
 • соціально та екологічно відповідальна діяльність.
1946
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
диплом держ. зразка
Документ про закінчення
бакалавр, магістр, доктор філософії
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності бакалаврату в КНТЕУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 21260 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 21260 грн від 9670 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 21260 грн від 9670 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 21260 грн від 9670 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 25810 грн від 11280 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 21260 грн від 9670 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 25810 грн від 11280 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 25810 грн від 11280 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 21260 грн від 9670 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 21260 грн від 9670 грн
081 Право
Право
від 25810 грн від 11280 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 21260 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 21260 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 21260 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 21260 грн
181 Харчові технології
Виробництво та технології
від 21260 грн від 9670 грн
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
від 25810 грн від 11280 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 25810 грн від 11280 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 21260 грн від 9670 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 25810 грн від 11280 грн
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини
від 25810 грн від 11280 грн

Спеціальності магістратури в КНТЕУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 30330 грн від 16110 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 25590 грн від 16110 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 25590 грн від 16110 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 25590 грн від 16110 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 30330 грн від 16110 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 30330 грн від 16110 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 25590 грн від 16110 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 25590 грн від 16110 грн
081 Право
Право
від 30330 грн від 16110 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 25590 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 25590 грн
181 Харчові технології
Виробництво та технології
від 25590 грн від 16110 грн
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
від 30330 грн від 16110 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 30330 грн від 16110 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 25590 грн від 16110 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 30330 грн від 16110 грн
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини
від 30330 грн від 16110 грн

Структура навчального закладу

 • Інститут вищої кваліфікації
 • Факультет економіки, менеджменту та психології
 • Факультет міжнародної торгівлі та права
 • Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем
 • Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
 • Факультет торгівлі та маркетингу
 • Факультет фінансів та банківської справи

Фотогалерея


Контакти КНТЕУ

Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ
Телефон: 044-531-49-49, 044-513-33-48, 044-544-74-14
Телефон приймальної комісії: 044-531-48-88
Сайт:
Електронна пошта: knteu@knteu.kiev.ua
Показати Київський національний торговельно-економічний університет на мапі

Як доїхати до КНТЕУ на громадському транспорті

Ці транспортні маршрути проходять поруч з КНТЕУ. Ви можете доїхати на автобусі або тролейбусі. У цих маршрутів є зупинки в радіусі 500 метрів.

 • Автобуси: 33, 33Т, 79, 81, 118
 • Метро: 1
 • Маршрутки: 191, 233, 240, 241, 242, 418, 498, 526
 • Трамваї: 8, 28, 29, 35
 • Тролейбуси: 37, 37А

Відгуки про КНТЕУ

Вчилися тут? Залиште свій відгук, і, можливо, це допоможе іншим у виборі. Крім цього, з ваших оцінок формується наш рейтинг.


Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Київ | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право та ще 9 напрямів

Київ | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика та ще 19 напрямів

Київ | Державний

Напрями навчання: культура і мистецтво, гуманітарні науки, журналістика, інформаційні технології, сфера обслуговування та ще 1 напрям