Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

При університеті відкриті спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.07 – історія науки і техніки; кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 08.00.08-гроші, фінанси і кредит та 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності); 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19.00.07‑ педагогічна та вікова психологія.

Рейтинги. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в рейтингах (станом на 2018 р.). Університет зайняв 125-ту позицію в академічному рейтингу «ТОП-200 Україна» за проектом ЮНЕСКО, що свідчить про невпинне зростання університету. Він формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання серед 200 кращих університетів України. Крім цього беруться до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018 р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).

У оновленій редакції рейтингу «4 InternationalColleges& Universities», при формуванні якого використовуються показники цитованості та відвідуваності офіційних веб-представництв ВНЗ світу, а джерелами інформації виступають бази даних міжнародного інтернет-гіганту Google, американської компанії Alexa Internet (дочірня компанія Amazon) та британської компанії Majestic-12. ми займаємо 120 місце (зі 171 ВНЗ України).

У рейтингу університетів світу за рівнем їх присутності в мережі «Ranking Web of Universities від Webometrics», що за допомогою незалежних веб-індикаторів та науково обґрунтованої моделі опосередковано оцінює усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну тощо (що відрізняє його від інших інтернет-рейтингів) ми займаємо 145 позицію (серед українських ВНЗ із 327 місць) та 12 495 місце з більш ніж 26 тисяч світових ВНЗ. На даний час наш університет активно нарощує свою активність задля входження до рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних «SciVerse Scopus», де наш навчальний заклад поки представлений.

Матеріально-технічна база. Станом на 2018 р. в університеті 145 аудиторій, з них: 44 навчальних та спеціалізованих лабораторій з відповідним мультимедійним обладнанням, 101 навчальна аудиторія та навчально-методичний кабінет, 12 навчальних лабораторій, оснащених сучасною комп’ютерною технікою.

Навчальний процес забезпечує 479 комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням, якими обладнані комп’ютерні класи та спеціалізовані аудиторії, що забезпечує 12 робочих комп’ютерних місць на 100 студентів.

Університет маєдва гуртожитки у яких одночасно можуть проживати 896 осіб.У вищому закладі освітифункціонує їдальня на 224 посадкових місця, 5 спортивних залів та стадіон зі спортивними майданчиками, актова зала на 600 місць.

Міжнародна співпраця. Міжнародна співпраця є одним з основних напрямків розвитку університету згідно з стратегією його інтернаціоналізації. Відповідно до стратегії університет проводить активну політику налагодження зв’язків та співпраці із закордонними профільними та непрофільними ВНЗ з метою інтернаціоналізації навчально-виховного процесу університету засобами обміну навчальними програмами та планами, академічного обміну студентів та викладачів, обміну навчальними та науковими матеріалами, проведення спільних заходів різного типу (наукових, освітніх, культурно-виховних, 52 спортивних тощо) та ін.

У 2016-2017 навчальному році університетом було укладено 6 угод про співпрацю у різних сферах діяльності:
1. Міжінституційна угода 2016-2018 між університетом імені Гарріга Масарика (Чехія) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», метою якого стало забезпечення академічної мобільності студентів та адміністративного складу університету за програмою ЄС Еразмус+
2. Угода про створення Міжнародної Студентської Літньої Школи «Права людини, демократія та різноманіття» на базі педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
3. Міжінституційна угода 2016-2017 та 2017-2018 між Гданським університетом (Польща) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», метою якої стало забезпечення академічної мобільності студентів університету за програмою ЄС Еразмус +.
4. Угода про співпрацю між Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у напрямах академічного обміну студентами та програми Подвійного диплому.
5. Угода про співпрацю між Стамбульським фондом науки і культури Туреччини та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з метою організації спільних проектів, напрацювань та заходів, обміну досвідом тощо.
6. Договір про співпрацю в галузі науки і освіти між ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та «Українсько-Китайським Центром Розвитку Культури і Освіти» з метою організації стажування викладачів, студентів та молодих фахівців, що є випускниками університету в Китаї.

Головними напрямами міжнародного співробітництва університету є:

  • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; проведення спільних наукових досліджень;
  • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
  • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
  • спільна видавнича діяльність;
  • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
  • організація і проведення короткострокових очних та он-лайн курсів і шкіл у різних галузях;
  • волонтерське та гуманітарне співробітництво.

У 2017 році університет став учасником програми Erasmus+: із партнерським університетом імені Гарріга Масарика в місті Брно (Чехія) та Гданським університетом в Польщі. Завдяки цьому в наступному навчальному році студенти університету матимуть змогу навчатися протягом одного семестру в партнерських вузах, а професорсько-викладацький склад отримає новий досвід завдяки стажуванню у вказаних вишах.
Одним із важливих напрямків міжнародного співробітництва є участь та розробка спільних міжнародних проектів, що мають на меті підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Так, в рамках програми Erasmus + Key59 Action 2 (KA2) стратегічне партнерство, в поточному році започатковано співпрацю із Вінницьким соціально-економічним інститутом університету «Україна» у галузі інклюзивної освіти та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника у галузі гуманітарних наук.
Окрім цього, з метою удосконалення та вивчення іноземної мови та отримання нового міжнародного досвіду, в 2016 році студенти нашого університету взяли участь у програмах одностороннього культурного досвіду та програмах стажувань, таких як: «Work and Travel», «Camp America», «Au Pair».

У 2017 рoці проводилаcя цілеcпрямована робoта з утверджeння пoзицій універcитету нa теренаx міжнаpодного тa вітчизняногo оcвітнього проcтору.


Контакти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

phone_iphone 044-675-66-65
room м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Дошкільна освіта від 12700 грн від 8400 грн
Б Початкова освіта від 12700 грн від 8400 грн
Б Середня освіта від 11500 грн від 7250 грн
Б Професійна освіта від 12700 грн від 7350 грн
Б Філологія від 15000 грн від 9450 грн
Б Економіка від 13800 грн від 8400 грн
Б Політологія від 11500 грн від 7350 грн
Б Психологія від 13250 грн від 8950 грн
Б Облік і оподаткування від 13800 грн від 8900 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 13800 грн від 8400 грн
Б Менеджмент від 11500 грн від 7350 грн
Б Соціальна робота від 12700 грн від 7350 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 11500 грн від 7350 грн
М Освітні, педагогічні науки від 21000 грн від 13230 грн
М Дошкільна освіта від 23380 грн від 14700 грн
М Початкова освіта від 23380 грн від 14700 грн
М Середня освіта від 21000 грн від 13230 грн
М Економіка від 22540 грн
М Політологія від 21000 грн від 13230 грн
М Психологія від 22540 грн від 15400 грн
М Облік і оподаткування від 22540 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 22540 грн від 16170 грн
М Менеджмент від 21000 грн від 13230 грн
М Соціальна робота від 23380 грн від 14700 грн

Детальна інформація за 384 конкурсним пропозиціям